grendel advokátska kancelária grendel advokátska kancelária právne služby právne služby právne služby právne služby právne služby právne služby právne služby právne služby
JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.
ADVOKÁT - KONKURZNÝ SPRÁVCA - ZNALEC

Advokátska kancelária JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD. poskytuje komplexné a profesionálne právne služby tuzemským a zahraničným, fyzickým a právnickým osobám.

Zároveň poskytujeme služby správcu konkurznej podstaty a znaleckú činnosť v odbore Doprava cestná.

Advokátska kancelária JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD., kladie dôraz na vzájomnú dôveru medzi advokátom a klientom pri aktívnom dodržiavaní profesnej etiky, pochopenie individuálnych potrieb klientov a efektívne vybavenie ich záležitostí.

Vyplňte formulár a my Vás budeme kontaktovať.

Požiadajte o pomoc:
potvrdzovací kód:
* po predbežnom posúdení Vášho problému obdržíte kalkuláciu ceny za naše služby
 • trestného
 • správneho
 • azylového
 • obchodného
 • občianskeho
 • pracovného
 • rodinného práva

 • V rámci poskytovaných služieb Vám ponúkame poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov a analýz, právne zastúpenie vo vzťahu k protistrane, právne zastúpenie pred súdmi, štátnymi orgánmi, orgánmi štátnej správy a územnej samosprávy, ako aj pred inými subjektmi, obhajobu v trestnom konaní a služby správcu konkurznej podstaty.
  Trestné právo

  V oblasti trestného práva poskytuje naša advokátska kancelária komplexné právne zastúpenie obvineného alebo poškodeného pri všetkých úkonoch trestného konania.

  V trestnoprávnej oblasti tak poskytujeme napríklad tieto služby:
  Správne právo

  V oblasti správneho práva poskytuje naša advokátska kancelária komplexné právne poradenstvo a zastúpenie pri všetkých druhoch správneho konania, ako aj právne poradenstvo a zastúpenie v súdnom konaní pred správnymi súdmi.

  V správnoprávnej oblasti tak poskytujeme napríklad tieto služby:
  Azylové právo

  V oblasti azylového práva poskytujeme najmä tieto služby:
  Obchodné právo

  V oblasti obchodného práva poskytuje naša advokátska kancelária komplexné právne poradenstvo a zastúpenie pred súdmi ako aj zastupovanie v exekučnom konaní.

  V obchodneprávnej oblasti tak poskytujeme napríklad tieto služby:
  Občianske právo

  V oblasti občianskeho práva poskytuje naša advokátska kancelária komplexné právne poradenstvo a zastúpenie pred súdmi ako aj zastupovanie v exekučnom konaní.

  V občianskoprávnej oblasti tak poskytujeme napríklad tieto služby:
  Pracovné právo

  V oblasti pracovného práva poskytuje naša advokátska kancelária komplexné právne poradenstvo a zastúpenie pred súdmi.

  V pracovnoprávnej oblasti tak poskytujeme napríklad tieto služby:
  Rodinné právo

  V oblasti rodinného práva poskytuje naša advokátska kancelária komplexné právne poradenstvo a zastúpenie pred súdmi.

  V tejto právnej oblasti tak poskytujeme napríklad tieto služby:
  Špecializácia dopravné právo, dopravné nehody

  Advokátska kancelária JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD. sa úzko špecializuje na dopravné právo a to najmä na oblasti:

  Dopravné nehody

  V oblasti dopravných nehôd poskytujeme najmä následujúce služby:
  Advokátska kancelária vlastní špecializovaný program na simuláciu dopravných nehôd z dôvodu presného rozboru a analýzy dopravnej nehody pre klienta.

  Vyplňte formulár a my Vás budeme kontaktovať.

  Odborná právna pomoc týkajúca sa vodičských preukazov

  V tejto oblasti poskytujeme najmä následujúce služby:
  Oblasť dopravného práva dopravcov

  V tejto oblasti poskytujeme najmä následujúce služby:
  Špecializácia konkurzné právo, osobný bankrot

  Advokátska kancelária JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD. poskytuje služby správcu konkurznej podstaty, zastupovanie v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní vrátane odborného právneho poradenstva v oblasti osobných bankrotov.

  Bankrot je riešením insolvencie dlžníka speňažením jeho majetku a kolektívnym uspokojením jeho veriteľov (konkurz) alebo postupným uspokojením veriteľov dlžníka spôsobom dohodnutým v reštrukturalizačnom pláne (reštrukturalizácia).

  Osobný bankrot môže pomôcť fyzickej osobe zbaviť sa časti dlhov a súčasne zabezpečiť pomerné uspokojenie veriteľov. Osobný bankrot nie je určený pre ľudí bez majetku, resp. pre tých ktorí žijú na hranici hmotnej núdze. Sú s nim spojené prísne formálne a administratívne podmienky vrátane výdavkov na predbežné trovy správcu. Následné oddlženie predstavuje legálnu možnosť, ako sa nepodnikajúce fyzické osoby môžu zbaviť svojich dlhov. Je nutné poznamenať, že daný inštitút postihuje nielen súčasný majetok, ale aj budúce príjmy dlžníka.

  Advokátska kancelária v prípade záujmu zabezpečí celý proces zastupovania dlžníka v konkurznom konaní alebo v reštrukturalizačnom konaní vrátane zabezpečenia reštrukturalizačného plánu, resp. v malom konkurze (osobný bankrot).
  ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA
  JUDr. Ing. Peter Grendel, PhD.

  Sídlo:
  Štúrova 27
  04001 Košice

  email:   grendel@grendel.sk
  mobil:   0905 607 970
  tel./fax: 055 / 677 09 54

  Zapísaný v zozname SAK reg.č.: 6283
  Zapísaný v zozname správcov MSSR zn. : S1613
  Zapísaný v zozname znalcov MSSR ev.č.: 914725

  interaktívna mapa

  Vyplňte formulár a my Vás budeme kontaktovať.

  created and designed by aglobe.eu